Polityka prywatności

Niniejsza polityka prywatności („Polityka”) opisuje dane osobowe gromadzone lub generowane (przetwarzane) w związku z korzystaniem przez użytkowników z witryny internetowej Czaplicka.eu („Witryna”). Niniejsza Polityka określa rodzaje danych osobowych gromadzonych podczas korzystania z Witryny oraz sposób wykorzystania, udostępniania i ochrony danych osobowych użytkowników. Niniejsza Polityka ponadto określa opcje wyboru przysługujące użytkownikom w związku z ich danymi osobowymi i sposób kontaktu z Czaplicka.eu.

KTO jest odpowiedzialny za przetwarzanie danych osobowych użytkowników?

Wobuzz Monika Czaplicka, Sielecka 67/69/29 00-738 Warszawa monika.czaplicka@gmail.com

JAKIE dane osobowe zbieramy i KIEDY to robimy

Czaplicka.eu prosi użytkowników o podanie pewnych danych osobowych w związku z korespondencją przez formularz kontaktowy oraz zostawianie komentarzy pod wpisami. Ww. dane osobowe obejmują:

dane kontaktowe, w tym imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej,
elementy graficzne,
w zakresie plików typu cookie.
Czaplicka.eu wykorzystuje dodatkowe dane osobiste na potrzeby oferowania dodatkowych funkcji za pośrednictwem Witryny, a także w ramach świadczonych przez nią usług. Ww. dane osobowe obejmują:

informacje o ruchu pobrane z przyśpieszeniomierza wbudowanego w urządzenie użytkownika
informacje dotyczące portali społecznościowych,
W trakcie interakcji użytkownika z Witryną platformy technologiczne zapewniające usługę automatycznie pobierają i udostępniają Czaplicka.eu szereg danych. Na przykład przeglądarka internetowa lub urządzenie przenośne użytkownika mogą udostępniać Czaplicka.eu niektóre dane zważywszy, że urządzenia te nawiązują interakcje z Witryną. Więcej informacji na temat ww. praktyk zawiera sekcja poniżej, zatytułowana „Pliki typu cookie oraz Znaczniki Pikselowe”. Ww. dane osobowe obejmują:

dane identyfikacyjne urządzenia, status połączenia (ang. call state), dostęp do sieci, informacje na temat przechowywania informacji a także informacje o poziomie baterii
pliki typu cookie, adresy IP, tzw. referrer headers, dane identyfikujące przeglądarkę internetową i jej wersję, a także sygnały nawigacyjne (ang. web beacons) i tagi.

Narzędzia do zarządzania zgromadzonymi przez Czaplicka.eu informacjami

W wielu przypadkach przeglądarka internetowa lub platforma urządzenia przenośnego zapewniają dodatkowe narzędzia umożliwiające użytkownikowi kontrolę w zakresie pobierania lub udostępniania poszczególnych kategorii informacji. Na przykład urządzenie przenośne lub przeglądarka internetowa mogą oferować narzędzia umożliwiające użytkownikowi zarządzanie wykorzystaniem plików typu cookie lub udostępnianiem lokalizacji. Zachęcamy do zapoznania się z narzędziami dostępnymi w urządzeniu użytkownika i korzystania z nich.

DLACZEGO i W JAKI SPOSÓB Czaplicka.eu wykorzystuje (przetwarza) dane osobowe użytkownika

Czaplicka.eu wykorzystuje zgromadzone dane osobowe użytkowników w następujący sposób:

Do zapewniania żądanych przez użytkownika funkcji Witryny oraz usług

Kiedy użytkownik korzysta z Witryny, Czaplicka.eu będzie wykorzystywać dane użytkownika do świadczenia produktów i usług przez niego wybranych. Na przykład kiedy użytkownik dokonuje kontaktu przez formularz kontaktowy, Czaplicka.eu wykorzystuje podane przez użytkownika dane kontaktowe na potrzeby komunikacji z użytkownikiem.

W wielu przypadkach, możliwość korzystania z konkretnych funkcji Witryny może być uzależniona od przekazania przez użytkownika dodatkowych danych lub wyrażenia dodatkowej zgody na konkretny sposób wykorzystania konkretnych informacji. Np. możliwość dzielenia się treścią na portalach społecznościowych może być uzależniona od podania danych uwierzytelniających konto na danym portalu.

Do przesyłania informacji na temat produktów, usług, imprez oraz w innych celach związanych z promocją

W celu zmodyfikowania subskrypcji użytkownika (na otrzymywanie poczty elektronicznej) lub skorzystania z opcji rezygnacji z otrzymywania korespondencji od Czaplicka.eu (tzw. opt-out), użytkownik winien odpowiednio zmodyfikować wybrane preferencje w sekcji „edytuj profil”, który znajdziesz w stopce maila lub na stronie mailchimp.com. Użytkownik może ponadto skorzystać z przysługujących mu praw w zakresie danych osobowych kontaktując się z Czaplicka.eu na adres poczty elektronicznej monika.czaplicka@gmail.com.

W przypadku użytkowników będących dotychczasowymi użytkownikami Czaplicka.eu, Witryna może wykorzystać podany adres poczty elektronicznej do przesyłania korespondencji marketingowej na temat podobnych produktów lub usług Wobuzz Monika Czaplicka, o ile użytkownik nie skorzysta z opcji rezygnacji z tej korespondencji. W pozostałych przypadkach, Czaplicka.eu prosi o zgodę użytkownika na wysyłanie informacji marketingowych na temat produktów, usług, imprez i promocji Wobuzz Monika Czaplicka. Czaplicka.eu może wykorzystać w tym celu informacje podane przez użytkownika oraz informacje uzyskane w związku z innymi produktami lub usługami Czaplicka.eu – takie jak sposób korzystania przez użytkownika z Witryny, udział użytkownika w imprezach i konkursach organizowanych przez Wobuzz Monika Czaplicka (lub ewentualnie inne podmioty stowarzyszone Wobuzz) – w celu personalizacji komunikacji na temat produktów i usług, które mogą być dla użytkownika interesujące. W przypadkach, w których jest to wymagane zgodnie z prawem, Czaplicka.eu będzie prosić użytkowników o wyrażenie zgody na przesyłanie materiałów marketingowych.

Na potrzeby prowadzenia przez Czaplicka.eu działalności, a także oferowania i ulepszania jej produktów i usług oraz w związku z pracami utrzymaniowo-konserwacyjnymi

Wobuzz Monika Czaplicka może korzystać z przekazywanych jej danych i informacji na potrzeby prowadzonej przez nią działalności gospodarczej. Na przykład przy kontakcie zapytania ofertowego, Wobuzz może wykorzystać zgromadzone przy tej okazji informacje na potrzeby realizacji funkcji księgowych, audytowych oraz na inne potrzeby wewnętrzne. Kolejnym przykładem jest wykorzystanie danych i informacji na temat sposobu korzystania przez użytkownika z produktów i usług Czaplicka.eu na potrzeby ulepszenia jakości świadczonych usług i produktów oraz lepszej diagnostyki problemów technicznych i serwisowych oraz administracji Witryny.

W celu ochrony praw, mienia i bezpieczeństwa Wobuzz oraz innych podmiotów

Wobuzz może również wykorzystywać informacje na temat sposobu korzystania przez użytkowników z Witryny w celu zapobiegania lub wykrywania oszustw, nadużyć, niezgodnych z prawem przypadków korzystania oraz naruszeń postanowień Warunków Korzystania, a także w celu wykonania postanowień sądu, zastosowania się do żądań wystosowanych przez organy państwowe lub zachowania zgodności z przepisami prawa.

W ogólnych celach badawczo-rozwojowych

Wobuzz wykorzystuje dane na temat sposobu, w jaki użytkownicy korzystają z Witryny i Usług Wobuzz w celu lepszego zrozumienia zachowań lub preferencji konsumenckich. Na przykład Wobuzz może wykorzystać informacje na temat sposobu w jaki osoby odwiedzające witrynę Czaplicka.eu wyszukują i znajdują artykuły w celu lepszego zrozumienia w jaki najlepszy sposób zorganizować i prezentować ofertę produktową.

 

Pozostałe cele

Wobuzz może ponadto wykorzystywać dane osobowe użytkowników w inny sposób, o czym będzie każdorazowo stosownie zawiadamiać użytkowników w chwili pozyskania danych i – tam gdzie to konieczne – prosić użytkownika o wyrażenie zgody.

 

UDOSTĘPNIANIE danych osobowych użytkownika

Udostępnianie przez Wobuzz

Wobuzz udostępnia dane osobowe użytkownika:

podmiotom stowarzyszonym Wobuzz w celach i na warunkach określonych powyżej,
zewnętrznym usługodawcom przetwarzającym dane osobowe w imieniu Wobuzz, na przykład na potrzeby przetwarzania danych związanych z zarządzaniem i obsługą danych Wobuzz, dystrybucją poczty elektronicznej, pracami badawczo-analitycznymi a także zarządzaniem marką, promocjami produktowymi a także administracją wybranych usług i funkcji,
pozostałym osobom trzecim w zakresie niezbędnym do: (i) zastosowania się do żądań zgłoszonych przez organy państwowe, postanowień sądu lub odnośnych przepisów prawa; (ii) zapobieżenia niezgodnym z prawem przypadkom korzystania z Witryny, a także naruszeniom Warunków Korzystania z Witryny i odnośnych zasad polityki firmowej; (iii) prowadzenia przez Wobuzz obrony przed roszczeniami dochodzonymi przez osoby trzecie; oraz (iv) pomocy w ochronie przed oszustwami lub w postępowaniach prowadzonych w związku z popełnieniem ww. rodzaju przestępstw (w tym np. wprowadzaniem podróbek do obrotu).
Nike może ponadto dokonać transferu danych osobowych zgromadzonych na temat danego użytkownika w przypadku sprzedaży lub zbycia całości lub części przedsiębiorstwa lub majątku Wobuzz (w tym w przypadku reorganizacji, podziału, rozwiązania spółki lub jej likwidacji).

Udostępnianie informacji przez użytkownika

Korzystając z pewnych funkcji społecznościowych na Witrynie, użytkownik może stworzyć swój publiczny profil obejmujący takie informacje jak nazwa użytkownika i jego zdjęcie profilowe. Użytkownik może ponadto dzielić się zamieszczanymi przez siebie treściami i zamieszczać je w trybie publicznie dostępnym.

OCHRONA danych osobowych użytkownika i ZARZĄDZANIE nimi

Szyfrowanie i bezpieczeństwo: Wobuzz wykorzystuje szereg technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa, w tym narzędzi szyfrujących i uwierzytelniających, z myślą o zapewnieniu bezpieczeństwa danych osobowych użytkowników. Dane osobowe użytkownika przechowywane są w zabezpieczonych sieciach i dostępne wyłącznie dla ograniczonej liczby osób posiadających specjalne uprawnienia dostępu do ww. systemów.

Zasady przechowywania danych użytkownika: O ile przepisy prawa nie stanowią inaczej, Wobuzz przechowuje dane osobowe użytkownika tak długo jak jest to konieczne do realizacji celów, dla których ww. dane zostały zebrane.
Prawa użytkownika związane z jego danymi osobowymi: Użytkownik ma prawo żądać: (i) dostępu do swoich danych osobowych; (ii) poprawienia swoich danych osobowych w przypadku ich niekompletności lub niedokładności; lub (iii) usunięcia danych osobowych danego użytkownika. Użytkownikowi ponadto przysługuje prawo zgłoszenia sprzeciwu co do przetwarzania jego danych osobowe z podaniem odpowiedniej podstawy prawnej odnoszącej się do konkretnej sytuacji użytkownika. W przypadku uzyskania przez Wobuzz zgody użytkownika na przetwarzanie jego danych osobowych, użytkownikowi przysługuje prawo odwołania wyrażonej zgody w dowolnej chwili. Ponadto użytkownikowi przysługuje prawo zgłoszenia sprzeciwu co do przetwarzania jego danych osobowych, w tym skorzystania z opcji rezygnacji z możliwości wykorzystania ww. danych na potrzeby marketingu bezpośredniego.

PLIKI typu cookie oraz znaczniki pikselowe

W trakcie korzystania przez użytkowników z Witryny, Czaplicka pobiera z ich przeglądarek internetowych i zapisuje informacje, które mogą zawierać ich dane osobowe. Do gromadzenia ww. danych Wobuzz używa szeregu metod, w tym plików typu cookie oraz znaczników pikselowych, które mogą zawierać (i) adres IP użytkownika; (ii) unikalny identyfikator plików cookie, informacje na temat plików cookie a także informacje czy używane przez użytkownika urządzenie posiada oprogramowanie zapewniające dostęp do pewnych funkcji; (iii) unikalny identyfikator urządzenia i jego typ; (iv) domenę, typ przeglądarki i wybrany język komunikacji, (v) system operacyjny oraz ustawienia systemu; (vi) nazwę kraju i strefę czasową; (vii) poprzednio odwiedzane witryny internetowe; (viii) informacje na temat interakcji użytkownika z naszymi Witrynami, takie jak dane do analizy kliknięć, informacje o dokonywanych zakupach jak i podanych preferencjach; oraz (ix) godzinę dostępu i referujące formaty adresu URL (ang. referring URLs).

Osoby trzecie także mogą zbierać informacje za pośrednictwem Witryny w formie plików typu cookie, tzw. wtyczek programowych (ang. plug-ins) i widżetów. Ww. osoby trzecie pobierają dane bezpośrednio z przeglądarki internetowej użytkownika, a przetwarzanie tych danych podlega zasadom polityki obowiązującym u ww. osób trzecich.

Wobuzz korzysta z plików typu cookie oraz znaczników pikselowych w celu śledzenia sposobu w jaki nasi klienci korzystają z Witryny oraz lepszego zrozumienia preferencji naszych klientów (np. wyboru kraju czy języka). Powyższe pozwala Wobuzz świadczyć usługi na rzecz klientów i zwiększać komfort usług świadczonych w trybie online. Wobuzz ponadto wykorzystuje pliki typu cookie i znaczniki pikselowe w celu pozyskania zagregowanych danych na temat ruchu i interakcji na witrynie internetowej, identyfikacji trendów i uzyskania danych statystycznych, umożliwiających pracę nad ulepszeniem Witryny. Na Witrynie generalnie używane są trzy kategorie plików cookie:

funkcjonalne: ww. pliki typu cookie są potrzebne w celu zapewnienia podstawowej funkcjonalności witryny i w związku z tym ich obsługa jest zawsze włączona. Do tej kategorii należą pliki typu cookie pozwalające na zapamiętanie użytkownika w trakcie poruszania się przez niego po Witrynach w ramach jednej sesji lub – na żądanie użytkownika – w trakcie kolejnych sesji. Ww. pliki umożliwiają proces umieszczania produktów lub usług w koszyku zakupów oraz finalizacji transakcji i dokonywania płatności (ang. checkout) a także pomagają zapewnić bezpieczeństwo i zgodność z ob. obowiązującymi przepisami.
polepszające funkcjonalność: Ww. pliki typu cookie pozwalają zwiększyć funkcjonalność Witryn poprzez śledzenie sposobu korzystania z tych Witryn. W niektórych przypadkach tego typu pliki cookie zwiększają prędkość z jaką Nike odpowiada na zapotrzebowanie użytkownika i pozwalają nam zapamiętać wybrane przez użytkownika ustawienia strony. Brak zgody na przetwarzanie tego rodzaju plików cookie może prowadzić do niedostatecznie dostosowanych do potrzeb rekomendacji i spowolnić pracę witryny.
społecznościowe i reklamowe: Pliki typu cookie z mediów społecznościowych oferują możliwość nawiązania przez użytkownika połączenia z używanymi przez niego sieciami społecznościowymi i udostępnienia za pośrednictwem tych mediów treści zamieszczonych przez niego na Witrynach. Pliki typu cookie o przeznaczeniu reklamowym (obsługiwane przez osoby trzecie) gromadzą informacje z myślą o lepszym dostosowaniu wyświetlanych reklam do zainteresowań użytkownika, zarówno na Witrynach jak i poza nimi. W niektórych przypadkach, w związku z ww. plikami dochodzi do przetwarzania danych osobowych użytkownika. Skutkiem braku zgody na przetwarzanie tego rodzaju plików cookie może być wyświetlanie użytkownikowi nieadekwatnych reklam lub brak możliwości nawiązania skutecznego połączenia z siecią Facebook, Twitter lub inną siecią społecznościową a także brak możliwości udostępnienia treści w mediach społecznościowych.
Użytkownik w każdej chwili może zmienić ustawienia odwiedzając sekcję „Ustawienia plików cookie” na dole każdej Witryny.

W celu uzyskania kompleksowego i aktualnego zestawienia wszystkich osób trzecich mających dostęp do przeglądarki internetowej użytkownika (poprzez Witryny lub w inny sposób) Wobuzz rekomenduje instalację specjalnie do tego przeznaczonej wtyczki programowej w przeglądarce internetowej użytkownika. Ponadto użytkownik może zaznaczyć opcję, po wybraniu której komputer będzie za każdym razem przy wysłaniu pliku cookie wyświetlał stosowne ostrzeżenie, lub alternatywnie wyłączyć wszystkie pliki typu cookie. Można tego dokonać w ustawieniach przeglądarki w każdej przeglądarce i na każdym urządzeniu użytkownika. Przeglądarki różnią się między sobą, tak więc rekomendujemy użytkownikom zapoznanie się z menu „Pomoc” w swojej przeglądarce celem ustalenia poprawnego sposobu modyfikacji ustawień dotyczących plików typu cookie. Wyłączenie plików typu cookie przez użytkownika może spowodować utratę dostępu do wielu funkcji usprawniających działanie Witryn oraz niepoprawne działanie niektórych z naszych usług.

KORZYSTANIE z Witryny Czaplicka.eu zawierających produkty i usługi osób trzecich

Witryna umożliwiają użytkownikom interakcje z szeregiem innych produktów i usług cyfrowych. Na przykład Witryna mogą być zintegrowane z oferowanymi przez osoby trzecie urządzeniami służącymi do śledzenia aktywności, sieciami społecznościowymi, serwisami zapewniającymi transmisję strumieniową utworów muzycznych i innymi usługami cyfrowymi.

Jeżeli użytkownik skorzysta z możliwości połączenia jego konta z urządzeniem lub kontem osoby trzeciej, do ochrony prywatności użytkownika na platformach osób trzecich zastosowanie znajdują obowiązujące na nich zasady polityki w tym zakresie. Na przykład w przypadku gdy użytkownik postanowi udostępnić swoją aktywność związaną z Witryną na platformach społecznościowych prowadzonych przez osoby trzecie, do danych zamieszczonych na tych platformach stosują się zasady polityki obowiązujące na ww. platformach.

Dla wygody użytkownika lub w celach informacyjnych, Witryna mogą zawierać linki do innych (prowadzonych przez osoby trzecie) witryn i aplikacji. Na takich zewnętrznych witrynach i w takich aplikacjach obowiązują odrębne regulaminy lub zasady polityki dotyczące ochrony prywatności, do zapoznania się z którymi wszystkich użytkowników gorąco zachęcamy. W zakresie w jakim takie zalinkowane witryny lub aplikacje nie są własnością Wobuzz ani nie znajdują się pod jej kontrolą, Wobuzz nie ponosi odpowiedzialności za ich treść, a także za korzystanie z takich witryn lub aplikacji w jakikolwiek sposób, czy też obowiązujące tam praktyki w zakresie ochrony prywatności.

ZMIANY w Polityce Prywatności

Odnośne przepisy prawa, a także nasza praktyka podlegają zmianom w miarę upływu czasu. W przypadku gdy Wobuzz podejmie decyzję o wprowadzeniu aktualizacji do naszej Polityki, wówczas zamieści wprowadzone zmiany na Witrynie. W przypadku wprowadzania istotnych zmian w sposobie przetwarzania danych osobowych, Wobuzz wystosuje do użytkowników zawiadomienie ze stosownym wyprzedzeniem lub – tam gdzie jest to wymagane w świetle obowiązujących przepisów prawa –wystąpi z prośbą o wyrażenie zgody na wprowadzenie proponowanych zmian. Gorąco zachęcamy do zapoznania się z niniejszą Polityką i bieżącymi informacjami na temat stosowanych przez nas praktyk. Ostatnie zmiany do niniejszej Polityki wprowadzono 20 kwietnia 2018 roku.

 

Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?
-
00:00
00:00
Update Required Flash plugin
-
00:00
00:00